Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie jest zakładem budżetowym utworzonym na mocy Uchwały Nr XV/94/91 Rady Miejskiej w Złotowie. Miejski Zakład Gospodarki Lokalami realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie zarządu mieszkaniowym zasobem i lokalami użytkowymi, będącymi własnością komunalną Gminy w granicach miasta Złotowa. Zakład administruje również budynkami stanowiącymi własność Wspólnot Mieszkaniowych, w których Gmina posiada swoje udziały.

Zakres działania:
Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniami ma charakter nierentowny
i prowadzona jest w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkaniowych ludności w zakresie usług powszechnie dostępnych, ochronie substancji mieszkaniowej, pełnego i prawidłowego jej wykorzystania.

Nadzór nad Zakładem z upoważnienia Rady Miejskiej sprawuje Burmistrz Miasta Złotów.

Podstawą działalności w tym zakresie są: Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie prowadzi Jawny Rejestr, który jest dostępny do wglądu w siedzibie zakładu .

Adres: al. Piasta 15a, 77-400 Złotów, tel/fax: 67 263 27 77