Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2019-06-17

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje o nowych taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowe taryfy obowiązują w okresie od 22  czerwca 2019 r. do 21 czerwca 2020 r.

Szczegóły w załączniku.Przerwa w dostawie energi cieplnej
2019-06-17

Informujemy, że w związku z pracami remontowymi nastąpi przerwa w dostawie energi cieplnej w dniach 20-21.07.2019 r..

Szczegółowe informacje w załączonej informacji od dostawcy energi cieplnej.Informacja o postępowaniu z odpadami wielkogabarytowymi
2019-05-21Zmiana cen wody i ścieków
2018-06-20Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
2018-06-13

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 15a, 77-400 Złotów,

e-mail: mzgl@mzgl.com.pl, tel. 67 263 27 77.

Przedstawiciel administratora danych:

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami Pan Jarosław Bobek, al. Piasta 15a, 77-400 Złotów,

e-mail: mzgl@mzgl.com.pl, tel. 67 263 27 77.

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Beata Lewandowska e-mail: iodo@iodopila.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

 • w celu zawarcia umowy wykonania usług podczas realizacji zamówień publicznych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO;
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 • w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów np. przetwarzanie wizerunku w postaci fotografii wykonywanych podczas wydarzeń mających na celu promocję regionu lub podmiotu publicznego, przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Okres przechowywania danych osobowych:

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  Prawo dostępu do danych osobowych:

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego ,gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  Konsekwencje niepodania danych osobowych:

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

  Odbiorcy danych:

  Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy.

  Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy usługowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód.

  Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


UWAGA!!! Płukanie sieci wodociągowej
2018-05-21

W dniach 27.05.2018 - 06.06.2018 nastąpi płukanie sieci wodociągowej.

Szczegółowe informacje w zawiadomieniu MZWiK.Konkurs "Balkon przyjazny dla pszczół"
2018-05-15

Informujemy Państwa, że Gmina Miasto Złotów przyłączyła się do grona Gmin Przyjaznych Pszczołom realizując program "Z Kujawskim pomagamy pszczołom".

W związku z powyższym Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami organizuje konkurs pod nazwą "Balkon przyjazny dla pszczół", którego celem jest ochrona pszczół i owadów zapylających.

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców lokali do wzięcia udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie Konkursu oraz w ulotce "Piękny balkon przyjazny pszczołom"Przetarg na wynajem pomieszczenia gospodarczego
2018-04-23

Szczegóły w załączniku.Komunikat Urzędu Miejskiego
2017-09-13

Przedstawiamy Komunikat Urzędu Miejskiego o możliwości korzystania przez mieszkańców z szachów zewnętrznych przy ul. Słowackiego.Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
2017-09-08

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym 2017/2018 przedstawiamy poniżej Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy.Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK)
2017-07-12

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje o uruchomieniu portalu eBOK umożliwiającego najemcom i właścicielom lokali dostęp do swoich danych o płatnościach i rozliczeniach. Osoba uprawniona do korzystania z portalu posiada wgląd do informacji zawartych w siedmiu zakładkach:

1. Moje dane - podstawowe informacje o lokalu;

2. Saldo - możliwość sprawdzenia bieżącego salda;

3. Rachunki i płatności - możliwość sprawdzenia historii wpłat i obciążeń;

4. Kalendarz płatności - informacja o wystawionych dokumentach i ich terminach płatności;

5. Media - informcje o odczytach i rozliczeniach dostarczanych mediów;

6. Wiadomości - dostęp do ogłoszeń i komunikatów;

7. Kontakt - podstawowe dane o MZGL.

Warunkiem uzyskania dostępu do portalu eBOK (https://ebok.mzgl.com.pl/apex/f?p=100:101::::::) jest osobiste zgłoszenie się w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami przy al. Piasta 15a w Złotowie, w godzinach urzędowania i złożenie wniosku o utworzenie konta w eBOK. Konieczne jest zabranie ze sobą dowodu tożsamości w celu potwierdzenia danych osobowych przy składaniu podpisu pod wnioskiem. Druk wniosku do pobrania na stronie internetowej MZGL: http://www.mzgl.com.pl/dopobrania.html w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub w siedzibie MZGL.

Szczegółowe zasady dostępu do poratlu eBOK oraz zasady korzystania określa regulamin dostępny na stronie: http://www.mzgl.com.pl/dopobrania.html.

Zachęcamy do korzystania z dodatkowej usługi informatycznej."Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych" - "PIECYK 2017"
2017-06-09

Burmistrz Miasta Złotowa zaprasza  w dniu 19 czerwca 2017 r. o godzinie 16:00 do sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie przy al. Piasta 1 na spotkanie dotyczące przedstawienia osobom fizycznym możliwości pozyskania dofinansowania do projektu energetycznego "Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych" - "PIECYK 2017".Ocena usług świadczonych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie
2017-05-24

MZGL udostępnia link do ankiety internetowej dotyczącej oceny usług świadczonych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTvXrq_w3vkzyeh8-ju_h6zmpGJSMA1P93i0MK7jXgkiFLPw/viewform?c=0&w=1Inormacja o możliwości zamiany mieszkania na lokal w ramach umowy w TBS sp. z o.o
2017-04-25

O G Ł O S Z E N I E

 

            Burmistrz Miasta Złotowa informuje o możliwości zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Miasto Złotów na lokal w planowanym do wybudowania budynku wielorodzinnym przy ul. Kocika w ramach umowy partycypacji w Złotowskim TBS sp. z o.o.

            Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Złotowie, pokój nr 14, tel. 67/263 26 40 wew. 41 lub na stronie www.zlotow.pl.Informacja dla mieszkańców segregujących odpady komunalne
2017-04-21

W związku z przeprowadzoną przez Związek Gmin Krajny w Złotowie kontrolą prawidłowości gromadzenia odpadów komunalnych w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne przy zadeklarowanej selektywnej zbiórce odpadów, przypominamy jak powinna wyglądać prawidłowa segregacja.

 

Szczególy w załączniku.Przerwa w dostawie wody
2017-03-14

W dniu 27 marca 2017 w godzinach 01.00 - 04.00 nastąpi przerwa w dostawie wody. Szczegółowe informacje w ogłoszeniu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.Zmiana opłat za c.o. i podgrzanie wody
2017-02-27

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. obowiązują nowe stawki opłat c.o. i c.w.u. Nowe opłaty zostały ustalone na podstawie indywidualnego zużycia GJ w poszczególnych budynkach.Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2017-02-16

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje o nowych taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowe taryfy obowiązują w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Szczegóły w załączniku.AKCJA "CZAD i OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ"
2016-12-15

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami przyłącza się do akcji  KP Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie pn. "CZAD i OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ".

Poniżej zamieszczamy plakaty informacyjne.

Więcej szczegłów na stronie internetowej KP PSP w Złotowie: http://pspzlotow.fundata.pl/page.php?idd=41&ida=3Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami - zaproszenie do złożenia oferty
2016-11-18

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami zaprasza do składania ofert w postępowaniu.

 

Szczegóły w zakładce "Zamówienia publiczne/przetargi"Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
2016-09-16

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017 przedstawiamy Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy.Informacja ZGK
2016-02-26

Jak prawidłowo rozpalać w piecu?

Szczegóły w załącznikuZmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2016-02-24

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje o nowych taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowe taryfy obowiązują w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Szczegóły w załączniku.Zmiana opłat za c.o. i podgrzanie wody
2016-02-24

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje, że od dnia 1 lutego 2016 r. obowiązują nowe stawki opłat c.o. i c.w.u. Nowe opłaty zostały ustalone na podstawie indywidualnego zużycia GJ w poszczególnych budynkach.Zawiadomienie o płukaniu sieci wodociągowej
2015-09-22

W załączniku informacja MZWiK o płukaniu sieci wodociągowej w dniach 27.09.2015 r. - 09.10.2015 r.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankiety
2015-07-31

Szanowni Państwo,

Gmina Miasto Złotów we współpracy z Pomorską Grupą Konsultingową S.A. z Bydgoszczy przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ.

Jest to strategiczny dokument, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,

- zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Poniżej zamieszczamy ankiety w związku z opracowywaniem przez Gminę Miasto Złotów planu gospodarki emisyjnej.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą – Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna w Bydgoszczy, ul. Gdańska 76, 85-021 Bydgoszcz, lub pracownikami Urzędu Miejskiego w Złotowie Panią Anną Poznańską 67 263 26 40 wew. 41, Panem Radosławem Sieg 67 263 2640 wew. 44.

 Informacja o zamianie mieszkań
2015-04-17

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami zamieszcza informację Burmistrza Miasta Złotowa o możliwości zamiany lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Złotów.Zawiadomienie
2015-04-08

W załączniku przedstawiamy zawiadomienie MZWiK w sprawie płukania sieci wodociągowej w dniach od 13.04.2015 do 24.04.2015 r.INFORMACJA
2015-04-03

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje, że w związku z pracami naprawczymi prowadzonymi przez firmę Cofely Złotów w dniu 04.04.2015 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody.

Za utrudnienia przepraszamy.Zmiana opłat za c.o. i podgrzanie wody
2015-01-23

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje, że od dnia 1 lutego 2015 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat c.o. i c.w.u. Nowe opłaty zostały ustalone na podstawie indywidualnego zużycia GJ w poszczególnych budynkach.ZMIANA STAWEK CZYNSZU ZA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH
2015-01-23

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje, że od dnia 1 lutego 2015 r. obowiązywać będą nowe stawki miesięczne czynszu za najem lokali mieszkalnych i czynszu za lokale socjalne w zasobach mienia Gminy Miasto Złotów.

 

Szczegóły w załączniku.Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2015-01-23

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie informuje o nowych taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowe taryfy obowiązują w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Szczegóły w załączniku.Oferta pracy - stanowisko hydraulik
2015-01-09

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami ogłasza nabór na stanowisko konserwator - hydraulik.

Szczegóły oferty w załączonym ogłoszeniu.Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego
2014-02-24

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Złotowie przy ul. Wojska Polskiego 10.

 

  

Szczególowe informacje w załączniku.Zmiana opłat za c.o. i podgrzanie wody
2014-01-20

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie informuje, że od dnia 1 lutego 2014 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat c.o. i c.w.u. Nowe opłaty zostały ustalone na podstawie indywidualnego zużycia GJ w poszczególnych budynkach.Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2014-01-20

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie informuje o nowych taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowe taryfy obowiązują w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

Szczegóły w załączniku.ZMIANA STAWEK CZYNSZU ZA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH
2013-11-22

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje, że w okresie od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. obowiązywać będą nowe stawki miesięczne czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobach mienia Gminy Miasto Złotów.

 

Szczegóły w załączniku.Oświadczenie w sprawie wywozu śmieci
2013-05-15

            Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje, że z dniem 1 lipca 2013 r. wejdą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Krajny.

W myśl nowych przepisów obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Związek Gmin Krajny. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy Związku uiszczać będą opłatę, która zostanie ustalona na podstawie złożonej deklaracji.

W Uchwale NR X/37/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 22 kwietnia 2013 r., jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wybrano iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty wynoszącej w 15,00 zł na mieszkańca lub w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki - 9,50 zł od mieszkańca. Realna wysokość stawek zostanie określona po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

W składanej deklaracji należy zawrzeć informację, czy gospodarstwo domowe będzie segregowało odpady. Jeśli zdecyduje się na segregację, to zebrane w sposób selektywny odpady należy gromadzić workach przeznaczonych do tego celu. Zbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

 • worek niebieski – z przeznaczeniem na papier i makulaturę;
 • worek żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;
 • worek zielony – z przeznaczeniem na szkło;
 • worek brązowy – przeznaczony do gromadzenia odpadów biodegradowalnych i odpadów zielonych.

W związku z powyższym MZGL zwraca się do właścicieli / najemców lokali mieszkalnych o złożenie oświadczenia (wg załączonego wzoru) o ilości osób zamieszkujących w lokalu oraz o sposobie gromadzenia odpadów komunalnych. Oświadczenie należy złożyć do dnia 29.05.2013 r..

Więcej informacji na temat nowych zasad gospodarowania odpadami uzyskać można na stronach internetowych Związku Gmin Krajny:

http://zgkrajna.poznan.ibip.pl/public/?id=170379

http://zgkrajna.poznan.ibip.pl/public/?id=170371Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2013-01-14

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie informuje o nowych taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Szczegóły w załączniku.Zmiana opłat za c.o. i podgrzanie wody
2013-01-14

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie informuje, że z dniem 1 lutego 2013 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat c.o. i c.w.u. Nowe opłaty zostały ustalone na podstawie indywidualnego zużycia GJ w poszczególnych budynkach.ZMIANA STAWEK CZYNSZU ZA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH
2012-11-20

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje, że w okresie od dnia 1 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. obowiązywać będą nowe stawki miesięczne czynszu za najem lokali mieszkalnych i stawki czynszu za lokale socjalne w zasobach mienia Gminy Miasto Złotów.

Szczegóły w załączniku.   Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Złotów na lata 2012-2016
2012-02-06

Na mocy Uchwały Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 maja 2011 r. wszedł w życie "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Złotów na lata2012-2016".Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2012-01-03

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie informuje, że na podstawie Uchwały Nr XII/100/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 grudnia 2011 r. zmianie ulegną ceny dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Złotowa.

Okres obowiązywania nowych taryf: 01 luty 2012 r. - 31 styczeń 2013 r.Zmiana stawek czynszu
2011-12-28

Na podstawie Zarządzenia Nr 164/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 14 grudnia 2011 r. ustala się nowe stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i stawki czynszu za lokale socjalne w zasobach mienia komunalnego Gminy Miasto Złotów w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.Zmiana opłat za c.o. i podgrzanie wody
2011-12-23

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2012 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat c.o. i c.w.u. Nowe opłaty zostały ustalone na podstawie indywidualnego zużycia GJ w poszczególnych budynkach.Adres: al. Piasta 15a, 77-400 Złotów, tel/fax: 67 263 27 77